Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

Wstęp Deklaracji

Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych dla grafik
 • filmy nie są dostosowane cyfrowo
 • strona nie posiada poprawnej struktury nagłówków h
 • formularze nie są dostosowane cyfrowo
 • niektóre grafiki są zdjęciami tekstu
 • za małe odstępy w literach, wyrazach i liniach
 • nie każdy element strony jest dostępny przy pomocy klawiatury
 • slider ma stronie głównej nie posiada widocznej opcji kontroli/ukrycia
 • brak opcji pozwalającej omijać powtarzające się elementy strony (działającej)
 • niektóre linki nie posiadają tekstowego celu
 • brak widocznego fokusa
 • czytnik ekranu odczytuje inny tekst niż ten na obrazkach
 • strona posiada wiele błędów kodowania strony

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • możliwość zmiany koloru tła i tekstu,
 • możliwość zmiany czcionki,
 • możliwość podświetlenia tła
 • możliwość podkreślenia odnośników

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-04-29. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ATFIDE Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Krok, adres poczty elektronicznej dksokol@op.pl, telefon: 172761258. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Adres Siedziby: 38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 2

 • Obszar/y wokół wejścia/ść do budynku Domu kultury „Sokół” w Strzyżowie częściowo umożliwia/ją swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajduje się widna.
 • W Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie zastosowano pochylnie zewnętrzna o szerokości płaszczyzny ruchu ok. 120 cm.
 • Istnieje wydzielony parking dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku Domu Kultury „Sokół” Strzyżowie można wejść osobie korzystającej z psa asystującego.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Partnerzy

Skip to content