Deklaracja dostępności

Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www oraz BIP strzyżowskiego Domu Kultury „Sokół”.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

– niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe Systemu BIP Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie posiadają następujące ułatwienia:

– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

– mapa strony

– focus wokół elementów nawigacyjnych

– standardowe skróty klawiaturowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Krok, dksokol@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2761258. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl./

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się strzyżowski Dom Kultury „Sokół” położony w Strzyżowie przy ul. Mostowej 2.

Do budynku prowadzi pięć wejść: trzy z nich od strony głównej ulicy – Mostowej, z czego jedno z tych wejść posiada podjazd dla osób na wózku. Czwarte wejście mieści się z tyłu budynku od strony placu oraz piąte wejście prowadzące do windy posiada podjazd dla osób na wózku. W budynku posiadamy windę, pochylnię umożliwiającą osobom korzystającym z wózków inwalidzkich wstęp bezpośrednio do sali widowiskowej oraz miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Nie posiadamy w budynku udogodnień w postaci informacji głosowych. Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

Dom Kultury „Sokół” dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Partnerzy

Skip to content