Kierownikiem i dyrektorem placówki w latach 1964-1969 był Stefan Kołodziejczyk, a w latach 1970-1973 Stanisław Król, 1974-1975 Halina Utnicka, w 1976 Janina Czarnik, w latach 1977 – 2006 ponownie funkcję tą pełniła Halina Utnicka. Od 4 kwietnia 2006r. dyrektorem Domu Kultury “Sokół” była Jadwiga Skowron. W latach  2017 – 2020 funkcje dyrektora pełnił Paweł Bukała. Od 1  stycznia 2021 dyrektorem jest Anna Słowik.

Dom Kultury wyrósł na bazie “Sokoła”. Obiekt wybudowany w 1910 roku, oddany Towarzystwu Gimnastycznemu “Sokół”, stał się ośrodkiem kultury dla strzyżowskiego środowiska. Rodowód Domu Kultury w Strzyżowie sięga roku 1964, kiedy to powstał Powiatowy Ośrodek Instrukcyjno – Metodyczny, a z dniem 1 stycznia 1967r. przemianowany na Powiatowy Dom Kultury. Obiekt stanowił własność Wojewódzkiego Zarządu Kin w Rzeszowie.

Przebudowany w latach 1963 – 66 bez zachowania zewnętrznej architektury. W budynku o płaskim dachu znalazło swoją siedzibę stałe kino oraz Powiatowy Dom Kultury w Strzyżowie. Przez 7 lat Dom Kultury był sublokatorem w obiekcie Kina, zajmującym zaledwie dwa pomieszczenia administracyjne, skromną salę przeznaczoną na bibliotekę repertuarową oraz małą salę wielofunkcyjną do prowadzenia zajęć. Brakowało wówczas kilku sal do pracy z zespołami i kołami zainteresowań, pracowni, sali wystawowej, klubo-kawiarni. Aby sytuacja ta zmieniła się na lepsze, staraniem władz w 1974 roku, Dom Kultury przejmuje obiekt Kina od WZKin w Rzeszowie. I tu zaczyna się historia modernizacji Domu Kultury.

W 1975 roku przystąpiono do wykonania prac obejmujących adaptację sceny z przystosowaniem jej do celów teatralno-widowiskowych. Wówczas duże przedsięwzięcie, z uwagi na to, że na terenie Polski południowo-wschodniej nie było wykonawców specjalizujących się w urządzeniach scenicznych poza Scenotechniką Warszawską, która mogła przyjąć wykonawstwo po roku 1985. W rezultacie po prawie 4 latach uciążliwego remontu, siłami miejscowych zakładów pracy, dokończono adaptację sceny kopiując wyposażenia i rozwiązania techniczne jednego z krakowskich teatrów. Scenę oddano do użytku 9 kwietnia 1979 roku. W maju 1978 roku po adaptacji dwóch pomieszczeń piwnicznych, uzyskano pomieszczenia na działalność klubu kultury. Nowe możliwości lokalowe Domu Kultury pozwoliły na szersze rozwijanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji imprez środowiskowych i wojewódzkich. Na deskach sceny zaczęły występować zespoły zawodowe – teatr, estrada, filharmonia. Na koncerty do Strzyżowa przyjeżdżają zespoły polonijne z Francji, Belgii, Holandii, Niemiec i USA biorące udział w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. 30 grudnia 1982 w wyniku awarii oświetlenia scenicznego płonie scena sali widowiskowej Domu Kultury. W latach 1985-1990 obiekt Domu Kultury ponownie rozbudowano wielkim nakładem finansowym z Funduszu Rozwoju Kultury nadbudowując drugie piętro i nawiązując na tyle na ile było to możliwe technicznie, do dawnego budynku “Sokoła”, przystosowującego do współczesnych funkcji.

W wyniku zakończenia remontu uzyskano dobrą bazę lokalową w budynku 5-cio kondygnacyjnym do prowadzenia działalności środowiskowej.

Jest to obiekt mieszczący:

 • Salę kinowo-teatralną dla 300 osób
 • Salę kameralną o 50 miejscach
 • Salę wielofunkcyjną o 120 miejscach
 • Salę baletową
 • Projektornię filmową
 • Hol wystawowy
 • Pomieszczenia pracownicze dla zespołów artystycznych, kół i klubów zainteresowań
 • Pomieszczenia na magazyny
 • Pomieszczenia socjalne (kuchnia) z podstawowym wyposażeniem
 • Poddasza przeznaczone na działalność Szkoły Muzycznej (od 1993 r.)

Rok 1990 rozpoczyna przejęcie całości spraw kultury przez Samorząd Lokalny. Trwały w Domu Kultury kolejne przekształcenia, zmiany organizacyjne i programowe. Zasadniczym zmianom uległy ramy prawno-ekonomiczne. Uchwała nr XXVI/174/92 Rady Miejskiej w Strzyżowie w dniu 4 grudnia 1992 roku zostaje zatwierdzony nowy Statut Domu Kultury “Sokół” w Strzyżowie. Z dniem 8 lutego 1993 następuje wpis Domu Kultury “Sokół” w Strzyżowie do Rejestru Instytucji Kultury Gminy i Miasta Strzyżów zawierający wykaz mienia instytucji. Dom Kultury musi bardziej niż kiedykolwiek dbać o poziom pracy i atrakcyjna ofertę, nie zapominając o ekonomicznych aspektach swej działalności.

Analizując dotychczasową działalność instytucji można stwierdzić, że w tym okresie czasu Dom Kultury spełniał swoją rolę, potrafił dostosować swoją działalność do różnych, nie zawsze sprzyjających warunków. Jako Powiatowy Dom Kultury zasięgiem działania obejmował wszystkie placówki k.o. na terenie powiatu tj.: kluby “Ruch” i “Rolnik”, świetlice wiejskie i zakładowe. W latach 70-tych notujemy szeroką działalność w zakresie poradnictwa, szkoleń dla gospodarzy placówek wiejskich. Organizuje się szereg spotkań z ludźmi nauki sztuki, rozwija się amatorski ruch artystyczny. Przez cały ten czas Dom Kultury był instytucją skupiającą w różnych formach pracy wiele tysięcy osób o bardzo różnorodnych zainteresowaniach kulturalnych i artystycznych. Inicjując i organizując przeróżne działania kulturalne i artystyczne aktywizował środowisko. Promował w skali województwa i kraju jak również i za granicą zespoły amatorskie i twórców. W tej wieloletniej działalności pracownikom Domu Kultury i animatorom życia kulturalnego skupionym wokół naszej instytucji przyświecał jeden główny cel: chęć jak najlepszego zaspokojenia społecznych potrzeb i aspiracji kulturalnych naszego środowiska. Podejmowano wiele działań. Były to m.in.:

 • podejmowane na przestrzeni lat, wspólnie z władzami lokalnymi i wojewódzkimi, działania związane z prezentacją dorobku kulturalnego miasta i gminy Strzyżów pn. ” Wizytówka Mojej Gminy”, “ARTMA” – przegląd dorobku amatorskiej twórczości artystycznej, “Rok Kultury w Gminie”, “Jubileuszowe Prezentacje”, “Skąd Nasz Ród”, “Konfrontacje Aktywności Kulturalnej Gminy”,
 • różnorodne formy kultywowania tradycji i opieki nad kulturą i sztuką ludową,
 • wieloletnia działalność związana z promowaniem się w konkursach recytatorskich, teatrach poezji, turniejach poetyckich itp.,
 • bogata działalność związana z upowszechnianiem plastyki i rozwojem amatorskiej twórczości plastycznej. (25-lat Dziecięcego Koła Plastycznego , 15-lat Klubu Plastyki),
 • podejmowanie od początku istnienia domu Kultury w Strzyżowie prac związanych z upowszechnianiem amatorskiego ruchu muzycznego i powołanie do życia zespołów amatorskich, którymi możemy poszczycić się do dzisiaj.

Na podstawie tekstu Dyrektor Haliny Utnickiej zawartego w Informatorze Jubileuszowym DK “Sokół”.

Partnerzy

Skip to content